FELAK NAS SURESİ OKUŞUNU ve Türkçe Anlamı – Felak Nas Suresi Oku, Arapça Yazılışı! Nas Felak Suresi Ne İçin Okunur? – Tgrthaber

Eylül 25, 2022 0 Yazar: admin

İslam alemi için oldukça önemli olan Felak ve Nas Sureleri, görünen ve görünmeyen kötülükler için Yüce Allah’a sığınmanın önünü açar. Söz konusu şerlerden muhafa edilmek için sıkça tekrar edilen Felak ve Nas Suresi, birçok açıdan müslümanların merak ettiği konulardandır. Özellikle Ayetel Kursi duası ile beraber okunduğunda nazardan, felaketlerden ve tüm kez gözlerden koruduğuna inanılır. Böyle bir duayı anlamak ve idrak etmek ise deruni mana ile ilişkilidir. Dolayısıyla Felak Nas Suresi Türkçe anlamı ve okunuşu dua hususunda merak edilenler içerisinde bulunmaktaktadır.. İşte Felak Nas Suresi okunuşu ve Türkçe anlamı…

Bismillahirrahmânirrahîm.
Kul e’ûżu birabbinnâs.
Melikinnâs.
İlâhinnâs.
Min şerrilvesvâsil ḣannâs.
Elleżî yuvesvisu fî sudûrinnâs.
Minelcinneti vennâs.
Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla
De ki: Sığınırım ben insanların Rabbine,
İnsanların hükümdarına,
İnsanların ilahına,
O sinsi vesvesecinin şerrinden.
O ki, insanların göğüslerine vesveseler fısıldar.
Gerek cinlerden, gerek insanlardan.
Bismillahirrahmânirrahîm.
Kul e’ûzü birabbil felak
Min şerri mâ halak
Ve min şerri ğasikın izâ vekab
Ve min şerrinneffâsâti fil’ukad
Ve min şerri hâsidin izâ hased
Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle.
De ki: “Sığınırım o sabahın Rabbine,
Yarattığı şeylerin şerrinden,
Karanlığı çöküp bastırdığında bir gecenin şerrinden,
o düğümlere üfleyen üfürükçülerin şerrinden
ve kıskançlık gösterdiğinde bir kıskancın şerrinden!”
Kur-an’ı Kerim’in 113. ve 114. ayetlerinden olan Felas Nas Suresi, toplamda 11 ayetten oluşmaktadır. Muavvizeteyn sureleri içerisinde olan Felak Suresi 5 ayetten, Nas Suresi ise 6 meydana gelir. Felak Suresi’nin ilk ayeti Kul e’ûzü birabbil felak yani “Felakın rabbine sığınma” emriyle başlar.

İkinci ve üçüncü ayette “Yaratılan her şeyin zararından ve karanlığın şerrinden Allah’a sığınmak”; dördüncü ayette ise “Düğümlere üfleyenlerin şerrinden Allah’a sığınmak” gerektiği bildirilir. 6 ayetten oluşan Nas Suresi’nde de kötülüklerden Allah’a sığınma mesajı bulunur. Allah’ın “rab, melik, ilâh” sıfatlarına atıfta bulunurken, bütün şerlerden Allah’a sığınılması gerektiği, O’nun tüm bu şerleri tesirsiz hale getirme yetisine malik olduğu mesajı vardır.
Rabbin gücünü ve ululuğunu ön plana çıkarak Nas Felak surelerini gün içerisinde sık tekrarlarla okumak oldukça mühimdir. Böyle bir alışkanlık elde etmenin farklı farklı faziletleri bulunur. Ülkemizde de artık gelenek haline gelen 3 Nas 1 Felak okumak, söz konusu şahsı tüm kaza ve şerlerden muhafaza ederek haset, dedikoducu ve düşüncesi kirli insanlardan kişiyi ırak kılar. 3 Nas 1 Felak okunan evlerde, bolluk ve huzur eksik olmaz. Eğer bir arzu ve yakarış için idrak edilmişse bu niyetle alakalı en hayırlı kapılar açılır.
Felak ve Nas sureleri sürekli birlikte okunduğu için “iki sure” manasına gelen “Muavvizeteyn” olarak isimlendirildir. Felak Suresi, ilk ayette bulunan “felak” sözcüğü nedeniyle ilgili isim verilmektedir ve bu sözcüğün anlamları içerisinde “sabah” ve “kâinatın yaratılışı” tefsirleri kabul edilir. Felak kelimesi yarmak manası bulunan “felk” kelimesinden türetilmiştir.

Kelimenin “sabah” manasına göre Allah’ın “gecenin zifiriliğini yarıp sabahın aydınlığını çıkarması” yorumu çoğunluk tarafından kabul görse de “Yokluktan yarılıp çıkan, çıkarılan mahlukat” manası, surenin tamamında söylenen manayı daha iyi ortaya koymaktadır. Sure, bütün evrenin Allah’ın gücüyle bir kaynaktan çıkarak var olduğunu söyler. Surenin bütün ayetlerinde, felakın Rabbine sığınma emri yoğunluktadır.
İnsanlar anlamına gelen Nas, her ayetin neticesinde bulunur. Nas Suresi’nde, Rabbin bütün şerlerin önüne geçecek kudrete ve ululuğa malik olduğuna, sadece Allah’tan yardım talebinde bulunulacağına işaret edilir. Duada; şerlerden Allah’a sığınılan varlıkların özellikleri “hannâs” ve “vesvâs” sözcükleriyle betimlenir. Vesvas “vesvese veren, gizli telkinlerde bulunan” manasına gelir. Söz konusu ifade, Kur’an’daki uygulanışı dikkate alındığında şeytanı, insanın iradesini ve şere sahip insanları kapsar. “Hannâs” ise, “gizlenmek” sözcüğünden türetilmiştir ve şeytanı, cin fikirli şahısları ifade eder.

Suredeki “bastıran karanlık” ifadesi; gecenin karanlığını, zulmün ve cehaletin karanlığını, insanın iç dünyasını karartan öfke, kin, karamsarlık gibi duyguları ifade eder. Surede, “düğümlere üfleyenlerin kötüğünden Allah’a sığınırım” ifadesi ise büyü ve benzeri işlerle içli dışlı olanların ati şerlerden Allah’a sığınmak hususunda ikazda bulunur. Suede, Allah’a sığınmanın hakikatin sonrasında peşinde gitmekle eş anlamlı olduğunun altı çizilir.
Kadınlar, adet dönemlerinde ibadetlerden sorumlu tutulmaz. Bu dönem içerisinde kadınların ibadet etme zorunlulukları bulunmaz. Kuran-ı Kerim okumaz. İnsiyatif alarak bu ibadetleri yapan kadınların günah işledikleri kabul edilir. Bu sebeple Kur’an-ı Kerim’e temas ederek Felak Nas ayetleri idrak edilmemelidir. Fakat şahıs Nas Felak ayetlerini ezbere biliyorsa Kur’an’a temas etmeden bu sureleri ezbere okuyabilir.

source

Linkler