Hipokondri: Hastalık Kaygısı Bozukluğu Nedir? Hipokondriyazisin Belirtileri Nelerdir? – Evrim Ağacı

Aralık 1, 2022 0 Yazar: admin

Bu içerik, Evrim Ağacı’nın Hastalık Kataloğu projesinin bir parçası olarak hazırlanmıştır. Hastalık Kataloğu projesinin amacı, başta nadir hastalıklar ve Türkiye’yi etkileyen hastalıklar olmak üzere Dünya’da görülen bütün hastalıkları bir katalog halinde biriktirmek ve bunlara yönelik halka açık bir bilgilendirme ve endeks sistemi sunmaktır. Bu içerik, diğer tüm içeriklerimiz gibi, İçerik Kullanım İzinleri‘ne tabidir.
Bu içerik tıp ve sağlık ile ilişkilidir. Sadece bilgi amaçlı olarak hazırlanmıştır. Bireysel bir tıbbi tavsiye olarak görülmemelidir. Evrim Ağacı‘ndaki hiçbir içerik; profesyonel bir hekim tarafından verilen tıbbi tavsiyelerin, konulan bir teşhisin veya önerilen bir tedavinin yerini alacak biçimde kullanılmamalıdır.
Eski adıyla Hipokondriyazis olarak bilinen, Hastalık Kaygısı Bozukluğu, teşhis edilmemiş ciddi bir tıbbi duruma sahip olma veya bu durumu geliştirme konusunda aşırı endişe duyma ile karakterize psikiyatrik bir bozukluktur. Hastalık Kaygısı Bozukluğu olan kişiler, günlük yaşamlarını olumsuz yönde etkileyen ciddi bir tıbbi hastalığa yakalanma konusunda sürekli kaygı ya da korku yaşarlar. Bu korku normal fizik muayene ve laboratuvar test sonuçlarına rağmen devam eder.
Hastalık Kaygısı Bozukluğu olan kişiler, normal bedensel duyumlara (sindirim veya terleme işlevleri gibi) aşırı derecede dikkat ederler ve bu duyumları ciddi hastalığın göstergeleri olarak yanlış yorumlarlar. Hastalık Kaygısı Bozukluğu’nun kesin etiyolojisi büyük ölçüde bilinmemektedir. Bununla birlikte, bozukluğun gelişiminde birden fazla risk faktörü rol oynamaktadır. Hastalık Kaygısı Bozukluğu tipik olarak kronik bir durumdur. Tedavi seçenekleri arasında ilaçlar ve psikoterapi bulunur.

Hastalık kaygısı Bozukluğu’nun tıbbi ayakta tedavi ortamında tahmini prevalansı yaklaşık %0,75’tir; genel popülasyonda yaklaşık %0,1’dir. Hastalık Kaygısı Bozukluğu her yaştan ve cinsiyetten insanı etkileyebilir; işsiz ve eğitim düzeyi düşük kişilerde daha sık görülmektedir.
Kaygı, olası bir tehlikeyle karşı karşıya kaldığımızda bizi harekete geçmeye hazırlayan uyarlanabilir bir tepkidir ve algılanan tehditle başa çıkma yeteneğinden şüphe duyulduğunda ortaya çıkar. Hastalık Kaygısı Bozukluğu hastalarında görülen kaygı tehdidin (eğer herhangi bir tehdit varsa) gerçek derecesine göre aşırıdır.

Sağlık kaygısı, bireyi uygun önlemleri veya tıbbi yardımı almaya motive ettiği için bir dereceye kadar yapıcı olabilir. Örneğin, astımı olan bir kişide nefes darlığı endişesi, solunum yorgunluğunu ve hatta boğularak ölümü önlemek için inhalan bronkodilatör ilacın hemen kullanılmasına yol açabilir. Fakat sağlık hakkında aşırı endişe ve korku, bireyin yaşamında kişilerarası ilişkiler, iş veya okul ve boş zaman dahil olmak üzere çeşitli işlevsellik alanlarına müdahale ederek sıkıntıya neden olur.
Semptomlar, işaretler, pozitif test sonuçları veya bir pratisyen hekimin hastalık tehdidi veya varlığı konusunda anlaşmasına rağmen hastalık korkusu devam eder. Bir tıp doktoruna gittiğinde, hasta ya korktukları hastalığa sahip olmadığına dair güvence ister ya da hastalığın var olduğuna ve hiçbir hastalığın olmadığına dair güvence veremediğine dair onay ister.
Hastalık Kaygısı Bozukluğu hastaları iki türe ayrılır:
Aslında maddi destek istememizin nedeni çok basit: Çünkü Evrim Ağacı, bizim tek mesleğimiz, tek gelir kaynağımız. Birçoklarının aksine bizler, sosyal medyada gördüğünüz makale ve videolarımızı hobi olarak, mesleğimizden arta kalan zamanlarda yapmıyoruz. Dolayısıyla bu işi sürdürebilmek için gelir elde etmemiz gerekiyor.
Bunda elbette ki hiçbir sakınca yok; kimin, ne şartlar altında yayın yapmayı seçtiği büyük oranda bir tercih meselesi. Ne var ki biz, eğer ana mesleklerimizi icra edecek olursak (yani kendi mesleğimiz doğrultusunda bir iş sahibi olursak) Evrim Ağacı’na zaman ayıramayacağımızı, ayakta tutamayacağımızı biliyoruz. Çünkü az sonra detaylarını vereceğimiz üzere, Evrim Ağacı sosyal medyada denk geldiğiniz makale ve videolardan çok daha büyük, kapsamlı ve aşırı zaman alan bir bilim platformu projesi. Bu nedenle bizler, meslek olarak Evrim Ağacı’nı seçtik.
Eğer hem Evrim Ağacı’ndan hayatımızı idame ettirecek, mesleklerimizi bırakmayı en azından kısmen meşrulaştıracak ve mantıklı kılacak kadar bir gelir kaynağı elde edemezsek, mecburen Evrim Ağacı’nı bırakıp, kendi mesleklerimize döneceğiz. Ama bunu istemiyoruz ve bu nedenle didiniyoruz.

Endişenin patolojik doğasına ilişkin içgörü değişir. Bazı hastalar hasta olma korkularından vazgeçemezken, diğerleri endişelerinin aşırı olduğunu kabul edebilir, ancak bunu kontrol etmekte çaresiz hissederler.
Yüksek sağlık kaygısı sendromunun psikopatolojisi ve hipokondriyal davranışların etki alanları aşağıdaki şekilde sıralanabilir:
Hastalık Kaygısı Bozukluğu olan kişiler, bir akıl sağlığı uzmanının aksine, genellikle birinci basamak sağlayıcılarda ilk bakımı ararlar. Bu hastalarda genellikle somatik (bedensel) semptomlar yoktur (varsa, sadece hafiftir); başka bir tıbbi durum mevcutsa, sağlıklarıyla ilgili meşguliyet açıkça aşırıdır ve durumun ciddiyeti ile orantısızdır.
Hastalık Kaygısı Bozukluğunda yaygın olarak görülen hipokondriyal davranışlar aşağıdakileri içerebilir:
Hastalık Kaygısı Bozukluğu olan hastalar tipik olarak olumsuz sonuçlanan testlerden veya değerlendirmelerden memnun kalmazlar ve aynı tıbbi problem için birden fazla doktora başvururlar. Önceki doktorlarının ya yetersiz olduklarına ya da ayrıntılara dikkat etmediklerine; ciddi tıbbi durumlarını kaçırdıklarına; bunun da korkunç sonuçlara yol açacağına inanırlar.

Bazı hastalar ölüm ve sakatlık hakkında fazla düşünebilirler. Vücut kontrol davranışları ve sağlık kaygıları ile o kadar meşguldürler ki, sosyal ve mesleki işlevleri önemli ölçüde bozulabilir. Modern çağda, elektronik kaynakların belirli bir “kontrol” ve güvence arayışı biçimi olarak uyumsuz kullanımı özellikle zorlayıcı olabilir. Bu fenomen literatürde “siberkondriya” olarak tanımlanmıştır.
Gelişimsel ve diğer yatkınlaştırıcı faktörler, hastalığa karşı ebeveyn tutumlarının, fiziksel hastalıkla ilgili önceki deneyimlerin ve hastalığın etiyolojisi ile ilgili kültürel olarak edinilmiş tutumların önemini tutarlı bir şekilde göstermektedir. Ancak genel olarak, Hastalık Kaygısı Bozukluğu olan hastalar ile genel popülasyon arasında çok az demografik ve klinik farklılık bulunmuştur. Hastalık Kaygısı Bozukluğu için risk faktörlerinin daha düşük bir eğitim düzeyi, daha düşük gelir ve çocuklukta hastalık veya istismar öyküsü içerdiğine dair bazı bulgular vardır.
Hastalık Kaygısı Bozukluğu’nun bilişsel bir modeli, hastaların bedensel duyumlarını artırarak ve güçlendirerek bedensel semptomları yanlış yorumladıklarını ileri sürer. Hastalar ayrıca fiziksel rahatsızlık için normalden daha düşük eşiklere ve toleransa sahip görünmektedirler. Örneğin, çoğu insanın normalde karında basınç olarak algıladığı şeyi, hastalık kaygısı olan hastalar karın ağrısı olarak deneyimler. Bir yaralanmaya maruz kaldıklarında (örneğin, ayak bileği burkulması) önemli bir endişe ile deneyimlenir ve hasta olma endişelerinin teyidi olarak algılanır. Bunun nedeni, hastalık kaygısı olan bireylerin hastalığa karşı savunmasızlık değerlendirmelerini ve ciddi hastalık riskini değerlendirmelerini abartma eğilimi olabilir.
Sosyal öğrenme teorisi Hastalık Kaygısı Bozukluğunu, görünüşte aşılmaz ve çözülemez sorunlarla karşı karşıya olan bir kişi tarafından yapılan hasta rolüne kabul edilme talebi olarak çerçeveler. Bu rol, onların zararlı yükümlülüklerden kaçınmalarına, istenmeyen zorlukları ertelemelerine ve görev ve yükümlülüklerden kurtulmalarına izin verebilir.

Psikodinamik teori, başkalarına yönelik saldırgan ve düşmanca isteklerin, bastırma ve yer değiştirme yoluyla fiziksel şikayetlere aktarıldığını ima eder. Somatik belirtiler, öfke hakkında hissedilen suçluluğu “telafi etmeye” ve “kötü” olmanın cezası olarak hizmet eder.
Hastalık Kaygısı Bozukluğu ve diğer bazı somatoform bozukluklar ile nörokimyasal eksiklikler, depresif ve anksiyete bozukluklarına benzer görünmektedir. Örneğin, 1992’de Hollander ve arkadaşları obsesif-kompulsif bozukluk, beden dismorfik bozukluğu, anoreksiya nervoza, Tourette sendromu ve dürtü kontrol bozukluklarını (örneğin, trikotilomani, patolojik kumar oynama) içeren bir obsesif-kompulsif spektrum ortaya koymuştur.
Bu nörokimyasal eksiklikler hakkında yalnızca ön veriler bildirilmiş olmasına rağmen, bu tür eksiklikler semptomların neden örtüştüğünü, bozuklukların neden sıklıkla eşlik ettiğini ve tedavilerin neden birbirine paralel olabileceğini açıklayabilir. Ek olarak, panik bozukluğu ve hastalık kaygısı olan hastalarda P dalgası dispersiyonu (elektrokardiyograftaki maksimum ve minimum P dalgası süresi arasındaki fark), sağlıklı kontrol deneklerine göre anlamlı olarak daha yüksek bulunmuştur. Yüksek P dalgası dağılımı, anksiyete bozukluklarında kardiyak otonomik disfonksiyonun bir göstergesi olabilir.
Hastalık Kaygısı Bozukluğu ile ilişkili nörokimyasal eksiklikler, duygudurum ve anksiyete bozukluklarına benzer görünmektedir. Örneğin, Hollander ve arkadaşları, hipokondriyazis, obsesif-kompulsif bozukluk (OKB), beden dismorfik bozukluğu (BDD), anoreksiya nervoza ve Tourette sendromunu içeren bir “obsesif-kompulsif spektrum” ortaya koydu ve bunların hepsinin serotonin geri alım inhibitörlerine tepki vermede benzerliklere sahip olduğuna ve ön lob bölgelerinde “hiperaktivite” gösterdiğine inanıyorlardı. Başka bir makale, hipokondriyazis tedavisinde etkili olarak fluoksetinin (bir serotonin geri alım inhibitörü ve OKB tedavisinde bir dayanak noktası) etkinliğini vurgulamıştır.

Dünya haritasının 3 boyutlu olarak hazırlanmış halidir. Ülkelerin dağlarını, ovalarını ve şehirleri kabartmalı olarak görün, elinizle hissedin. Fiziki özellikleri ve 3 boyutlu kabartma görüntüsü ile şık bir duvar haritasıdır.

Obsesif-kompulsif spektrum bozukluklarının formülasyonu DSM-5 tarafından benimsenmiş olsa da, bu yeni kümeleme Hastalık Kaygısı Bozukluğunu içermemektedir. Ayrıca, Hastalık Kaygısı Bozukluğuna eşlik eden anksiyete spektrum bozukluklarının birden fazlasına sahip bir hastayla karşılaşmak olağandışı değildir. Hastalık Kaygısı Bozukluğu olan hastalarda nörokimyasal eksikliklerin bulguları yalnızca başlangıçtır, ancak bu tür eksiklikler semptomların neden örtüştüğünü, bozuklukların neden sıklıkla eşlik ettiğini ve obsesif-kompulsif spektrum bozuklukları için etkili tedavilerin Hastalık Kaygısı Bozukluğu için neden etkili olduğunu açıklayabilir.
Biyolojik belirteçlerle ilgili bir çalışmada, hipokondriyazis için DSM-IV-TR tanı kriterlerini karşılayan denekler, sağlıklı kontrol deneklerine kıyasla plazma nörotrofin 3 (NT-3) seviyeleri ve trombosit serotonin (5-HT) seviyelerinde azalmaya sahiptiler. NT-3, nöronal fonksiyonun bir belirtecidir ve trombosit 5-HT, serotonerjik aktivite için vekil bir belirteçtir.
Hastalık Kaygı Bozukluğu bir dışlama tanısıdır. Teşhis konmadan önce, organik hastalıkları dışlamak için kapsamlı bir tıbbi muayene ve hastanın semptomlarına göre uygun testler yapılmalıdır. DSM-5, Hastalık Kaygı Bozukluğunun teşhisine yardımcı olmak için ayrıntılı tanı kriterleri geliştirmiştir. Bu kriterler şu şekildedir:
Hastalık Kaygı Bozukluğu’nun teşhisine yardımcı olan, “Sağlıkla Meşguliyet Tanı Görüşmesi” başlıklı yapılandırılmış, görüşmeci tarafından yönetilen bir değerlendirme mevcuttur. Bu araç, görüşmecinin bir hastanın yanıtlarını netleştirmesine olanak tanır ve Hastalık Kaygı Bozukluğu teşhisine yardımcı olur. Ayrıca Hastalık Kaygı Bozukluğunu Somatik Semptom Bozukluğu’ndan ve sağlıklı kontrollerden ayırır. Bununla birlikte, bu görüşme aracı zaman alıcı olması ve yoğun emek gerektirmesi gibi sınırlamaları nedeniyle genellikle araştırma amaçlı kullanılmaktadır.
Genel bir tıbbi durumun varlığı, Hastalık Kaygısı Bozukluğu tanısını engellemez. Genel bir tıbbi hastalık ve Hastalık Kaygısı Bozukluğu komorbid tanılar olabilir. Tıbbi bir bozukluk mevcut olduğunda, sağlıkla ilgili endişeler/meşguliyetler genel tıbbi hastalığa göre orantısız veya aşırı olduğunda Hastalık Kaygısı Bozukluğu düşünülür.
İlk değerlendirme, herhangi bir genel tıbbi bozukluğu ekarte etmeye çalışmalıdır. Organikliğin dışlanmasının ardından, ayırıcı uygun tanılar arasında Somatik Semptom Bozukluğu, Obsesif-Kompulsif Bozukluk, Yaygın Anksiyete Bozukluğu ve Beden Dismorfik Bozukluğu yer alır.
Hastalık Kaygısı Bozukluğu olan hastaların tedavisi öncelikle hastaların sağlık kaygılarıyla baş etmelerine yardımcı olmaya odaklanır. Birinci basamak sağlık hizmeti sağlayıcıları, hastaların sağlık endişelerini tartışırken kendilerini rahat hissetmeleri için hastalarıyla bir uyum ve terapötik ittifak kurmayı hedeflemelidir.
Bu hastalar ideal olarak bir psikiyatriste sevk edilmelidir. Birinci basamak hekimi, hastaların kendilerini geçersiz veya terk edilmiş hissetmemeleri için bu sevki dikkatli ve yargılayıcı olmayan bir şekilde yapmalıdır. Hastalar, psikiyatrist ile birlikte birinci basamak hekimleri ile düzenli takipler için planlanmalıdır. Sık takipler, acil servise veya diğer doktorlara yapılan ziyaretleri azaltacaktır. Ayrıca doktorun yeni şikayetleri ve ilişkili tetikleyicileri ve stresleri eleştirel bir şekilde değerlendirmesine olanak tanır.
Psikoterapi, Hastalık Kaygı Bozukluğu için birinci basamak tedavidir. Bilişsel-davranışçı terapi (BDT), hastanın işlevsiz uyumsuz bilişsel inançlarını davranışsal değiştirme stratejileriyle tedavi etmeye odaklanan bir psikoterapi türüdür. Hastanın hastalık belirtileri için aşırı vücut kontrolü yapma alışkanlıklarını ele alabilir. BDT ayrıca normal somatik duyumlar ve bunların normal varyasyonları hakkında eğitimi de içerir. Farkındalık temelli bilişsel terapi, grup terapileri ve kabul ve kararlılık terapisi de başlatılabilir.
Farmakolojik ilaçlar Hastalık Kaygı Bozukluğu için ikinci basamak tedavidir. Seçici serotonin geri alım inhibitörleri (SSRI’lar) ve serotonin-norepinefrin geri alım inhibitörleri (SNRI’ler) gibi antidepresanların bu durumda etkili olduğu kanıtlanmıştır. Antidepresan tedaviye yanıt veren hastaların en az 6 ila 12 ay süreyle idame tedavisi almaları önerilir. Çoğu hasta psikoterapi ve farmakolojik ajanların bir kombinasyonunu gerektirir.

Genel tedavinin yanı sıra, Hastalık Kaygısı Bozukluğu olan bireylerle sağlık kaygısını tartışmak önemlidir çünkü bu hastalar çoğu zaman içgörüden yoksundurlar ve sorunlarının doğası gereği psikolojik olmaktan çok tıbbi olduğuna ikna olmuşlardır. Pek çok hastanın bedensel duyumlar için kendi açıklayıcı modelleri, “sağlığı” neyin oluşturduğuna ve zihin ile beden arasındaki bağlantılara ilişkin görüşleri vardır.
Hastanın endişelerini empatiyle dinlemek, deneyimlerine karşı aktif ve meraklı bir tutum benimsemek ve semptomlarını ve sağlıklarını anlamaları hakkında saygılı sorular sormak terapötik bir ilişkiyi teşvik eder. Nihayetinde, birçok hasta, güvence ihtiyaçları karşılanamadığında, en empatik ve ilgili pratisyen tarafından bile eninde sonunda memnuniyetsiz ve görmezden gelineceklerini hissedeceklerdir. Yanlış inançlarla çatışmadan hastanın sıkıntısıyla empati kurmak önemlidir.
Hastalık Kaygısı Bozukluğu olan kişiler genellikle tıp pratisyenlerinin kendilerine küçümseme, şüphe, alay ve sıkıntı ile yaklaştığını deneyimler ve bu izlenimler çoğu zaman doğrudur. Uygulayıcı bir teşhis veya yeterli güvence aradığını veremediğinde hastanın hayal kırıklığı, hüsran ve reddedilme duygularından kaçınmak zor olsa da, uygulayıcılar karşıaktarım konusunda dikkatli olmalı, empatiyi açıkça ifade etmeli ve semptomlar için hastayı suçlamaktan kaçınmalıdır.
Örneğin, hastalara sıklıkla “Bunların hepsi senin kafanda!” denmektedir. Bu ifade yanıltıcı olmakla kalmaz (çünkü kırık bir kemiğin acısı bile “kafada” hissedilir), aynı zamanda ne empatik ne de terapötik olarak faydalıdır. “Psikosomatik” gibi semptomların organik temelli olmadığını ima eden terimlerin kullanımından kaçınılmalıdır, çünkü bunlar zihin ve beden arasında yanlış bir ikiliği pekiştirir ve genellikle semptom gerçekliğinin eksikliğini ima etmek için aşağılayıcı bir şekilde kullanılır.

Hastanın sağlayıcılarla yaşadığı sinir bozucu etkileşimler için empati, yanlış veya hatalı inançlarla gizli anlaşmalardan kaçınmalıdır. Örneğin, “Haklısınız, emin olmak için bir CT taraması yapmak daha güvenli olurdu.” gibi bir ifade yerine,“Bağırsak tıkanıklığınız olduğundan emin olmanıza rağmen acil servisin BT taramasını tekrarlamaması çok sinir bozucu olmalı” demek uzun süreli psikiyatrik tedavi için daha faydalı olabilir. Bir hastanın bir uygulayıcı tarafından gerçekten kötü muamele gördüğü durumlarda, örneğin, “Doktorun size neden zamanını boşa harcadığınızı söylediğinden emin değilim; fakat bu kadar kızgın ve aşağılanmış hissetmenize şaşırmadım.” gibi bir ifadeyle incinmiş duygularla empati kurmak ve bunların uygunluğunu kabul etmek mantıklıdır.
Ruh sağlığı uzmanları, tanı testlerini hastaya önceki değerlendirmeleri sorgulatacak şekilde yorumlamaktan kaçınmalıdır. Örneğin, bir nöroloğun dikkat çekici olmadığını düşündüğü bir beyin MR görüntüsünü incelerken, “Doktor bunu normal olarak okumuş ama aslında bana göre sizin yaşınıza göre beklediğimden daha fazla hacim kaybı var gibi görünüyor” ifadesi korkuyu artırır ve hasta ve diğer sağlayıcı arasındaki güvensizliği besler. Akıl sağlığı pratisyeni bir testin yanlış yorumlanmış olabileceğini düşünürse, hastanın açık ve tutarlı bir mesaj alabilmesi için önce iki klinisyen arasında tartışma yapılmalıdır. Tıbbi bakımın gerçekten yetersiz olduğundan şüphelenilen aşırı durumlarda, sevk için tavsiye veya ikinci bir görüş uygun olabilir.
Her şeyden önemlisi, duygusal bir iletişim biçimi olarak bilinmeyen tıbbi bir bozukluğa sahip olmanın “korkusunu” anlamak önemlidir. Hastanın terk edilmeyeceğine dair, örneğin, “Görünen o ki, şimdiye kadar herhangi bir anormal bulgu göstermeyen tüm tetkiklere rağmen hâlâ “birkaç tıbbi bozukluk” olduğundan endişe ediyorsunuz. Genel refahınızı ve sağlığınızı en üst düzeye çıkarmak için sizinle birlikte çalışmaya devam edeceğim.” gibi ifadeler ile normal bulguların güvenceleri birleştirilmelidir. Hastaya değerlendirmenin devam edeceğine dair güvence verilmelidir.
Hastaya yönelik duygusal tepkilerin (yani öfke, umutsuzluk, çaresizlik) farkında olunmalı ve mümkün olduğunda sık sık gayri resmi konsültasyon istenmelidir.

Hastalık Kaygısı Bozukluğu olan bireyler, sadece tetkikleri kolaylaştırmak için değil, tıbbi ve cerrahi keskinliğe göre genel tıp ve cerrahi servislerine yatırılmalıdır. Çeşitli fiziksel semptomların esrarengiz doğası nedeniyle, bazen Hastalık Kaygısı Bozukluğu olan hastalar kapsamlı bir inceleme için genel tıbbi-cerrahi hastanesine kabul edilir.
Ciddi bir tıbbi durum ekarte edildikten ve Hastalık Kaygısı Bozukluğu teşhisi konulduktan sonra, tıbbi sistemin aşırı kullanımından, gereksiz görüntüleme çalışmalarından, uzman sevklerinden ve laboratuvar araştırmalarından kaçınılmalıdır. Hastalar yüksek riskli invaziv prosedürlere maruz bırakılmamalıdır.
Psikotrop ilaçların çok erken reçete edilmesi ve ruh sağlığı hizmetlerine sevk edilmesi hastaya ciddiye alınmadığını düşündürebilir. Bu nedenle, bu tür tedaviler belirli bir zamanda (gelecekte) endike olabilirken, zamanından önce bir teşhis veya psikiyatrik tedavi önermek, aslında güvenilir bir hasta-hekim ilişkisinin kurulmasına zarar verebilir.
Diğer Somatik Semptom Bozukluklarında olduğu gibi, Somatik Semptom Bozukluğunun kendisi için yatarak psikiyatrik hastaneye yatış nadiren gereklidir. Bu hastalar eşzamanlı duygudurum, anksiyete ve kişilik bozuklukları için risk altında olduklarından, eşlik eden psikiyatrik durumların veya intihar düşüncesinin epizodik dekompansasyonunu yönetmek için bir psikiyatrik başvuru gerekebilir.

Hasta intihar düşüncesi yaşarsa veya eşlik eden depresyon veya kişilik bozukluğuna bağlı olarak intihar eyleminde bulunursa veya kontrol edilemeyen anksiyete gelişirse, psikiyatrik hastaneye yatış endike olabilir. Böyle bir durumda, hasta yatış bağlamında bir Hastalık Kaygısı Bozukluğu tanısı konulabilir.
Hastalık Kaygısı Bozukluğu olan hastalar, kendilerini mümkün olduğunca sağlıklı hissetmek için günde 3 öğün yemek yemelidir. Ruh halini olumsuz etkileyen, anksiyete semptomlarını şiddetlendiren veya uyku kalitesini düşüren maddelerden (örneğin kafein, alkol, nikotin) kaçınmalıdırlar.
Egzersiz psikolojik sağlığı artırır. Hipokondriyak hastalar bu tavsiyeye uyma konusunda isteksiz olabilir, ancak birçok hasta tedavi ilerledikçe fiziksel aktivitelerini büyük ölçüde artırır. Egzersiz, ilişkili depresyon, anksiyete veya her ikisi olan hastalarda ruh halini iyileştirmeye, gerginliği azaltmaya ve uykuyu iyileştirmeye yardımcı olur.
Eğitsel yaklaşımlar, doğru bilgi sağlar, hastanın bedensel semptomların son derece yaygın olduğunu küçük bir bir oranda hastalıktan kaynaklandığını ve en çok fiziksel sağlıkla uyumlu olduğunu fark etmesini sağlar. Tehdit edici bir uyaranın ilişkisi ve somatik sonuçları hakkında doğru bilgi, otonomik tepkilerin, öznel sıkıntıların ve davranışların şiddetini etkileyebilir. Uyumsuz iyatrojenik inançlara karşı çıkılmalıdır. Bir seferde az miktarda bilgi sağlamak ve bunu tekrarlamak en iyisidir.

Hafif ve kısa süreli semptomlar için, birincil sağlık hizmeti sağlayıcısı, hastanın ilgili olduğu tıbbi durum hakkında ayrıntılı eğitim (semptomlar, kurs, izleme, tanı ve tedavi) sağlayabilir. Eğitim ayrıca kaygının rolüne ve kaygının otonomik aktiviteyi veya uyarılmayı nasıl artırabileceğine ve böylece vücudun belirli fiziksel duyumları ve semptomları nasıl yanlış ilişkilendirmesine neden olabileceğine odaklanmalıdır.
Daha kalıcı ve kronik Hastalık Kaygısı Bozukluğu için, özellikle hastanın birden fazla sağlayıcı ile tedaviyi başaramadığı durumlarda, eğitimin küçük “dozlarda”, zamanı geldiğinde ve sağlam bir hasta-sağlayıcı ilişkisi kurulduktan sonra verilmesi gerekir.
Hastalık Kaygısı Bozukluğu, psikososyal stres tarafından tetiklenebileceğinden, aile desteğinin ek olarak yararlı olması muhtemeldir. Ancak, aile eğitiminin rolü daha fazla araştırma gerektirmektedir, ancak yine de birkaç pratik ipucu önerilir:
Farmakoterapi, psikoterapi ve eğitim tedavilerine ek olarak kullanılmaktadır. Farmakoterapinin amaçları, eşlik eden semptom ve bozuklukları (örneğin, depresyon) azaltmak, komplikasyonları önlemek ve birkaç durumda hipokondriyak semptomları azaltmaktır.

Özellikle Hastalık Kaygısı Bozukluğu veya Somatik Semptom Bozukluğu tedavisi için onaylanmış hiçbir ilaç yoktur. İlaçlar genellikle eşlik eden depresyon veya anksiyete bozukluğunu tedavi etmek için başlatılır.
Antidepresanlar tipik olarak Hastalık kaygısı Bozukluğu ile birlikte görülen depresyon veya anksiyete için kullanılır, ancak bazı durumlarda başka bir bozukluğun yokluğunda hipokondriyak semptomları hafifletirler. Depresyon, anksiyete (örn. panik bozukluğu, OKB, sosyal fobi, yaygın anksiyete, travma sonrası stres bozuklukları) ve bulimia nervoza bozuklukları olan yetişkinlerde kullanım için endikedirler.
Başlangıç ​​dozları aşağıda listelenmiştir. Bu hastalarda genel prensip, psikiyatrik bir acil durum (örn. intihar düşüncesi) olmadıkça düşük dozda başlamak ve yavaş ilerlemektir. Bir düzen oluştuktan sonra, iyi tolere edilen ve etkili bir antidepresan, komorbid durum için belirtildiği şekilde sürdürülmelidir (örn., tek bir depresyon için 6-12 ay veya tekrarlayan depresyon ve anksiyete bozukluğu için süresiz olarak). Tek başına hipokondriyazis için kullanılıyorsa, idame dozu için, hastayı en düşük etkili dozda tutmak için doz ayarlanmalıdır ve devam eden tedavi ihtiyacını belirlemek için hasta periyodik olarak yeniden değerlendirilmelidir.
Bu grupta kullanılan ilaçlar şunları içerir:

Mevcut beta-reseptör bölgeleri için beta-adrenerjik agonistlerle rekabet eder. Propranolol, beta-1 reseptörlerini (esas olarak kalp kasında bulunur) ve beta-2 reseptörlerini (esas olarak bronşiyal ve vasküler kaslarda bulunur) inhibe ederek, beta-adrenerjik stimülasyona karşı kronotropik, inotropik ve vazodilatör yanıtları inhibe eder.
Bu grupta kullanılan ilaçlar şunları içerir:
Genellikle Hastalık Kaygısı Bozukluğu ile birlikte görülen agorafobili veya agorafobisiz anksiyete bozuklukları ve panik atakların tedavisinde endikedir. Dikkatli kullanılmalıdır çünkü Hastalık Kaygısı Bozukluğu olan hastalarda madde kötüye kullanımı veya bağımlılığı riski artabilir.
Bu grupta kullanılan ilaçlar şunları içerir:

Özellikle obsesyonları veya sanrıları taklit eden komorbid anksiyete veya hipokondriyal endişelerin varlığında bu bozuklukla ilişkili morbiditeyi azalttığı gösterilmiştir. Ciddi uzun vadeli olumsuz etkiler (örneğin, geç diskinezi) potansiyeli nedeniyle, antipsikotik ilaç ihtiyacını değerlendirmek için bir psikiyatristle konsültasyon önerilir. Hipokondriyazisli hastalarda kullanılmış olmalarına rağmen, diğer antipsikotikleri listelemek için yeterli veri yoktur.
Bu grupta kullanılan ilaçlar aşağıdakileri içerir:
Hastalık Kaygısı Bozukluğu genellikle epizodiktir, semptomları aylardan yıllara kadar sürer ve eşit derecede uzun durgunluk dönemleri olur. Resmi sonuç çalışmaları yapılmamış olmasına rağmen, Hastalık Kaygısı Bozukluğu olan hastaların üçte birinin sonunda önemli ölçüde düzeldiğine inanılmaktadır.
İyi bir prognoz, yüksek sosyoekonomik durum, tedaviye yanıt veren anksiyete veya depresyon, bir kişilik bozukluğunun olmaması ve ilgili psikiyatrik olmayan tıbbi durumun olmaması ile ilişkili görünmektedir. Çoğu çocuğun ergenlik veya erken yetişkinlik döneminde iyileştiğine inanılır, ancak ampirik çalışmalar yapılmamıştır.

İlk olarak 2013 yılında DSM-5 ile yayınlanan Hastalık Kaygısı Bozukluğu nispeten yeni bir tanıdır; bu nedenle prevalansına dair bilgiler büyük ölçüde belirsizdir. Daha önce tanımlanan Hipokondriyazis’in popülasyona dayalı çalışmalarda nokta prevalansı %0.04 ila %4.5 arasında olduğu bildirilmiştir. Epidemiyolojik çalışmalar azdır, ancak hastalık Kaygısı Bozukluğu olan hastaların, bozukluğu olmayan hastalardan yaş veya cinsiyet açısından hiçbir farkı yok gibi görünmektedir ancak en yaygın başlangıç yaşı erken yetişkinliktir.
Hastalık Kaygısı Bozukluğu olan hastaların eğitim ve gelir düzeylerinin düştüğünü ve çocukluk çağı hastalığı ve istismar oranlarının daha yüksek olduğunu gösteren birkaç çalışma yapılmıştır.
Hastalık Kaygısı Bozukluğunu önlemenin bilinen bir yolu yoktur. Bununla birlikte, bozukluğu olan hastaya destek ve anlayış sağlamak, semptomların şiddetini azaltmaya ve bireyin hastalıkla başa çıkmasına yardımcı olabilir.
Hipokondri terimi, “alt” anlamına gelen Yunanca hupo ve “sternal kıkırdak” anlamına gelen khondros‘tan gelir. Bu, karaciğer, safra kesesi ve dalağın bulunduğu kaburgaların altındaki yumuşak alanı ifade eder. Uzun zaman önce insanlar melankoli veya üzüntünün bu organlardan geldiğine inanıyorlardı.
DSM’nin son baskısıyla birlikte Hipokondriyazis ve ilgili birkaç durum, ampirik olarak türetilmiş iki yeni kavramla değiştirilmiştir: Somatik Semptom Bozukluğu ve Hastalık Kaygısı Bozukluğu.
İçeriklerimizin bilimsel gerçekleri doğru bir şekilde yansıtması için en üst düzey çabayı gösteriyoruz. Gözünüze doğru gelmeyen bir şey varsa, mümkünse güvenilir kaynaklarınızla birlikte bize ulaşın!
Bu içeriğimizle ilgili bir sorunuz mu var? Buraya tıklayarak sorabilirsiniz.
Evrim Ağacı’na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?
Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:
kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci
Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 01/12/2022 20:58:40 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı’ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/13171
İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı’ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı’na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı’ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.
Yükleniyor…
Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git…]
© Evrim Ağacı, Tree of Evolution LLC’nin tescilli markasıdır. 2010-2022. Gizlilik Politikası.
Tüm içeriklerimiz, İçerik Kullanım İzinleri‘ne uyulduğu müddetçe kullanıma, dağıtıma ve paylaşıma açıktır.
Bu siteyi kullanan kişilerin sitedeki bütün işlemleri Kullanıcı Sözleşmesi‘nin şartlarına tabidir.

Göster


Şifremi unuttum Üyelik AktivasyonuGöster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.


Geri dön
Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.


Geri dön
Evrim Ağacı’ndaki reklamları, bütçenize uygun bir şekilde, kendi seçtiğiniz bir süre boyunca kapatabilirsiniz. Tek yapmanız gereken, kaç ay boyunca kapatmak istediğinizi aşağıdaki kutuya girip tek seferlik ödemenizi tamamlamak:
Kreosus’ta her 10₺’lik destek, 1 aylık reklamsız deneyime karşılık geliyor. Bu sayede, tek seferlik destekçilerimiz de, aylık destekçilerimiz de toplam destekleriyle doğru orantılı bir süre boyunca reklamsız deneyim elde edebiliyorlar.
Kreosus destekçilerimizin reklamsız deneyimi, destek olmaya başladıkları anda devreye girmektedir ve ek bir işleme gerek yoktur.
Patreon destekçilerimiz, destek miktarından bağımsız olarak, Evrim Ağacı’na destek oldukları süre boyunca reklamsız deneyime erişmeyi sürdürebiliyorlar.
Patreon destekçilerimizin Patreon ile ilişkili e-posta hesapları, Evrim Ağacı’ndaki üyelik e-postaları ile birebir aynı olmalıdır. Patreon destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi 24 saat alabilmektedir.
YouTube destekçilerimizin hepsi otomatik olarak reklamsız deneyime şimdilik erişemiyorlar ve şu anda, YouTube üzerinden her destek seviyesine reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. YouTube Destek Sistemi üzerinde sunulan farklı seviyelerin açıklamalarını okuyarak, hangi ayrıcalıklara erişebileceğinizi öğrenebilirsiniz.
Eğer seçtiğiniz seviye reklamsız deneyim ayrıcalığı sunuyorsa, destek olduktan sonra YouTube tarafından gösterilecek olan bağlantıdaki formu doldurarak reklamsız deneyime erişebilirsiniz. YouTube destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi, formu doldurduktan sonra 24 saat alabilmektedir.
Bu 3 platform haricinde destek olan destekçilerimize ne yazık ki reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. Destekleriniz sayesinde sistemlerimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz ve umuyoruz bu ayrıcalıkları zamanla genişletebileceğiz.
Reklamsız deneyim için, maddi desteğiniz ile ilişkilendirilmiş olan Evrim Ağacı hesabınıza yapmanız gerekmektedir. Giriş yapmadığınız takdirde reklamları görmeye devam edeceksinizdir.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın
Evrim Ağacı, tamamen okur ve izleyen desteğiyle sürdürülen, bağımsız bir bilim oluşumu. Ücretsiz bir Evrim Ağacı üyeliği oluşturmanın çok sayıda avantajından biri, sitedeki reklamları %50 oranında azaltmak (destekçilerimiz arasına katılarak reklamların %100’ünü kapatabilirsiniz). Evrim Ağacı’nda geçirdiğiniz zamanı zenginleştirmek için, sadece 30 saniyenizi ayırarak üye olun (üyeyseniz, giriş yapmanızı tavsiye ederiz).
Raporlama sisteminin amacı, platformu uygunsuz biçimde kullananların önüne geçmektir. Lütfen bir içeriği, sadece düşük kaliteli olduğunu veya soruya cevap olmadığını düşündüğünüz raporlamayınız; bu raporlar kabul edilmeyecektir. Bunun yerine daha kaliteli cevapları kendiniz girmeye çalışın veya diğer kullanıcıları oylama, teşekkür ve en iyi cevap araçları ile daha kaliteli cevaplara teşvik edin. Kalitesiz bulduğunuz içerikleri eleyebileceğiniz, kalitelileri daha ön plana çıkarabileceğiniz yeni araçlar geliştirmekteyiz.

source

Linkler